Kukishiden Ryu Sabaki Gata Bo Kata

Kukishiden Ryu

Sabaki Gata Bo Kata

 1. Goho
 2. Ura Goho
 3. Sashai
 4. Funabari
 5. Tsuru no Issoku
 6. Ura Issuku
 7. Suso Otoshi
 8. Ura Suso Otoshi
 9. Ippon Sugi
 10. Tatsu Otoshi
 11. Koku
 12. Kasa no Uchi
 13. Tachi Otoshi
 14. Harai
 15. Yamate Zuki
 16. Mukou Tsugu
 17. Shuuken
 18. Geki Chu
 19. Tsukeiri
 20. Gorin Kudakai
 21. Ten Chi Jin
 22. Maehiro
 23. Ryou Kote
 24. Uranamai
 25. Tamagaesgi

Leave a Reply